Hiện nay, trong một môi trường kinh doanh đầy biến động thì các nhà quản trị luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro có ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu của doanh nghiệp. Hoạt động quản trị rủi ro được xem là vấn đề trọng tâm của hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược hiệu quả. Các công tác quản trị rủi ro sẽ được tổ chức một cách chính thức và thực hiện liên tục nhằm xác định, kiểm soát và kịp thời báo cáo các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Tổng quan khóa học:

Khóa học Quản trị rủi ro đã được xây dựng để mang đến cho học viên các kiến thức cơ bản cần thiết và kỹ năng hiệu quả về quản trị rủi ro nhằm giúp doanh nghiệp có hướng đi phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí khi xây dựng hệ thống quản trị rủi ro cho tổ chức của mình. Đặc biệt, qua khóa học, bạn sẽ được tiếp cận, tìm hiểu và học hỏi về các công cụ, kỹ năng thực tế để từ đó áp dụng vào thiết kế, chỉnh sửa cho phù hợp nhất với doanh nghiệp mình.

2. Nội dung khóa học:

- Giới thiệu về quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)
- Chiến lược rủi ro
- Khẩu vị rủi ro
- Văn hóa rủi ro
- Quy trình quản lý rủi ro: 6 bước của quy trình quản trị rủi ro

 • Bước 1: Thiết lập mục tiêu
 • Bước 2: Xác định các trường hợp xảy ra
 • Bước 3: Đánh giá rủi ro
 • Bước 4: Ứng phó với rủi ro
 • Bước 5: Các thủ tục kiểm soát
 • Bước 6: Giám sát và báo cáo

- Cấu phần quản trị rủi ro

 • Quản trị rủi ro công ty
 • Vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro

- Những rủi ro điển hình trong quản lý tài sản
- Các yếu tố thành công then chốt cho ERM
- Bài học kinh nghiệm: những khó khăn khi thực hiện quản trị rủi ro
- Quản trị rủi ro gian lận

 • Xu hướng phổ biến
 • Các loại gian lận
 • Tại sao có gian lận?
 • Cấu trúc phòng ngừa gian lận

3. Kết quả sau khóa học

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Xác định rủi ro có thể xảy ra, chiến lược rủi ro doanh nghiệp
 • Hạn chế hoặc phân tán rủi ro
 • Cung cấp một nền tảng chuẩn mực để đưa ra quyết định tốt hơn đối với mọi rủi ro
 • Đảm bảo những rủi ro ưu tiên cao sẽ được quản lý một cách tối ưu và mọi rủi ro khác đều được giải quyết một cách hữu hiệu và hiệu quả
 • Cung cấp cho các cấp quản lý thông tin được yêu cầu để đưa ra quyết định then chốt

 

   

   

  Older course